Elev-PC og gratisprinsippet

Nytt i Kunnskapsløftet er såkalte grunnleggende ferdigheter. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Den femte grunnleggende ferdigheten er: Å kunne bruke digitale verktøy.

Den femte grunnleggende ferdigheten: Å kunne bruke digitale verktøy

Læreplanverket i Kunnskapsløftet setter klare og tydelige krav om bruk av digitale verktøy i opplæringen som en av fem grunnleggende ferdigheter. Elevenes og lærlingenes opplæring i grunnleggende ferdigheter skal interes i alle fag på alle nivå.

Det er fylkeskommunens ansvar å legge til rette for dette bl.a. gjennom å ta i bruk bærbare PCer i opplæringen 

Gratis læremidler i videregående opplæring

Ordningen er lovfestet i henholdsvis opplæringsloven §§ 3–1 og 4A–3. Skoleeier har ansvar for å holde elevene i videregående opplæring med nødvendige trykte og digitale læremidler og nødvendig digitalt utstyr. Skoleeier kan pålegge elevene å holde seg med annet individuelt utstyr som opplæringen til vanlig gjør det nødvendig å ha.

Dette betyr i praksis at alle elever på Vg1, Vg2 og Vg3 fra høsten 2009 får alle læremidler (trykte og digitale) gratis på skolen.

I tillegg får elevene et ikke-behovsprøvd utstyrsstipend gjennom Lånekassen som skal bidra til å dekke utgifter elevene har til andre læremidler og nødvendig individuelt utstyr. Stipendet har tre satser som er avhengige av utdanningsprogram.
Lærlinger og lærekandidater omfattes ikke av ordningen.
(Kilde: Kunnskapsdepartementet)

Bærbare elevPCer i videregående skole

Aust-Agder fylkeskommune har bestemt at alle elever som begynner på Vg1 fra og med høsten 2009 skal anskaffe seg bærbar PC gjennom fylkeskommunens innkjøpsordning. Dette betyr at elevene ikke kan bruke privat PC i opplæringen på skolen.

Elevene betaler en egenandel hvert år. Etter endt opplæring beholder elevene den bærbare PCen. Denne satsen kan justeres opp, men skal ikke overstige den laveste satsen på det ikke-behovsprøvde stipendet elevene får fra Lånekassen (se over). Elevene må selv søke om dette stipendet.

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT (2014-2016)

 

Publisert: 14.10.2009
Sist oppdatert: 31.03.2015